سازمان مجاهدين خلق - پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴-۱۳۴۴) جلددوم

سازمان مجاهدين خلق - پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴-۱۳۴۴)   جلددوم
Author: جمعي از پژوهشگران
Goodreads Rating: 2.67
Published: 2008
Genre: Uncategorized

جلد دوم، سالهاي ۵۴ تا ۶۴ را شامل مي‌شود كه وقايع پس از تغيير ايدئولوژي و نيز تحولات سازمان را در طول انقلاب اسلامي اعم از ايجاد درگيري، زمينه‌سازي حركتهاي مسلحانه و ترورهاي كور يا هدفمند را تشريح مي‌نمايد.